Adatvédelmi nyilatkozat

 

Adatvédelmi nyilatkozat

Bevezetés, alapelvek

Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja az adatkezeléssel érintett személyek tájékoztatása azokról az alapelvekről, szabályokról, melyeket az Ambrózia Kft. mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el és érvényesít annak érdekében, hogy a természetes és jogi személyek magánszféráját tiszteletben tartsa, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Adatai kezelésekor az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően járunk el.

Az alábbi adatvédelmi szabályok hatálya kiterjed minden olyan, Magyarország területén folytatott adatkezelésre és adatfeldolgozásra, amely

- természetes személy, illetve jogi személy adataira vonatkozik és

- teljesen vagy részben automatizált eszközzel, valamint manuális módon végeznek.

Az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult - Az Adatkezelő adatai

Név: Ambrózia Kft. mint a www.handcraft.hu webshop üzemeltetője

Székhely: H-2000 Szentendre, Szarvashegyi út 8/c

Cégjegyzékszám: 13-09-064814
A bejegyző bíróság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság
Adószám: 10684391-2-13

Ügyvezető: Kocsis Barna

Telephely / Ügyfélszolgálat: H-2000 Szentendre, Bogdányi u. 7.

Telefon: +36 26/301 020
E-mail: info@handcraft.hu

Adatkezelés – az adatkezelés jogalapja, célja, időtartama

Az ügyletkötés feltételezi a vevő szükséges adatainak (név, cím, egyéb elérhetőségek) kezelését.

A kezelt adatokat haladéktalanul töröljük (a kötelező, jogszabályon alapuló adatkezelést kivéve), ha a szerződés létrejötte elmarad, ha a szerződés megszűnik, ha az igénybevevő így rendelkezik.

A handcraft.hu webáruház internetes oldalával Ön 3 féle módon kerülhet kapcsolatba adatkezelési, illetve adatvédelmi szempontból: látogatóként/böngészőként, továbbá regisztrált felhasználóként (vásárol/nem vásárol) és nem regisztráló vásárlóként, felhasználóként.

Az adatkezelés jogalapja általában: az adatkezelés az érintett kifejezett, önkéntes hozzájárulásán alapul, illetve egyes jogszabályok kötelezővé tehetik azt.

1. Látogatás, illetve böngészés webáruházunkban

Amennyiben Ön csak látogatóként, illetve érdeklődőként nézi meg oldalunkat, semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk Önről, a rendszer kizárólag anonim, számszerűsített módon kezel adatokat a látogatottságról.

2. Regisztrált felhasználó

Amennyiben Ön regisztrál webáruházunkban, és nyilatkozatával hozzájárul adatai kezeléséhez, cégünk a regisztráció során Ön által megadott személyes adatait kezeli, míg Ön a regisztrációt és ezzel adatait nem törli.

Regisztrált vásárlóként gyorsabban tud vásárolni, naprakész lehet a rendelései állapotát illetően és figyelemmel kísérheti korábbi rendeléseit.

3.Vásárlás webáruházunkban

Amennyiben Ön vásárolni szeretne webáruházunkban, ezt megteheti regisztrációval (lásd az előző bekezdést), vagy anélkül. A rendszer mindkét esetben személyes adatok megadását kéri Öntől – kifejezett, önkéntes hozzájárulása alapján.

A szolgáltatás nyújtásához csak olyan adatokat kérünk és kezelünk, amelyek a szolgáltatás teljesítéséhez feltétlenül szükségesek (így különösen a megrendelt termék célba juttatása, a számla kiállítása, fizetési kötelezettség teljesítése), és lehetővé teszik az esetlegesen szükséges kapcsolatfelvételt Önnel, továbbá bizonyítják a rendelési feltételeket. Ezen adatok kezelését az Ön kifejezett és önkéntes beleegyező nyilatkozata teszi lehetővé.

Amennyiben regisztrálás nélkül vásárol, személyes adatait előzetes hozzájárulása alapján csak meghatározott, rövidebb ideig kezeljük, illetve tartjuk nyilván: amíg azok a cégünk által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez szükségesek.

A vásárláshoz azonban kapcsolódik olyan adatkezelés is, amely a vásárlás tényétől függ, és jogszabályi kötelezettség alapján történik (így a vásárlással kapcsolatos egyes adatokat cégünk köteles nyilvántartani és megőrizni a számviteli jogszabályok alapján). Ezen adatok kezelése nem függ a vásárló hozzájárulásától, mivel jogszabályok teszik kötelezővé, így törölni sincs lehetőség a jogszabályokban meghatározott határidő lejártáig, azt követően azonban ezen adatok is törlésre kerülnek, kivéve azokat, amelyek kezelését Ön a regisztrációval fenntartja.

Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő személy más személy adatait használja fel, ezen harmadik személy hozzájárulását az adatközlő kötelezettsége beszerezni.

Az adatokat megismerő harmadik személyek köre

1. a szolgáltatás teljesítése érdekében az Ambrózia Kft. kizárólag az ehhez elengedhetetlenül szükséges adatokat adja át azon üzleti partnerei részére, melyekkel szerződésben áll a szolgáltatás teljesítése érdekében; az Ambrózia Kft. által e célból átadott adatokat ezen harmadik személyek semmilyen formában nem jogosultak felhasználni, tárolni – a szolgáltatás teljesítését kivéve –, illetve harmadik fél részére továbbadni:

  • postai szolgáltató: a megrendelt áru célba juttatásához szükséges adatok;
  • futárszolgáltatás keretében szállítást végző esetén: a megrendelt áru célba juttatásához szükséges adatok;
  • könyvelési szolgáltatás igénybevétele esetén kizárólag a számviteli jogszabályokban előírtaknak megfelelően;

2. kötelező adatszolgáltatás jogszabály, illetve hatósági határozat alapján.

A fenti, 1. és 2. bekezdésben megjelölt eseteket kivéve, az Ambrózia Kft. a felhasználó, illetve vásárló semmilyen személyes adatát nem adja át harmadik személynek

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Az előző bekezdésben foglalt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá az Adatvédelmi Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintettnek a fentiekben meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is –, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az érintettek jogorvoslati lehetősége

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

Kártérítés

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Adatkezelési alapfogalmak – értelmező rendelkezések

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

8. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

15. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

16. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Az információk tulajdonjoga

Kijelentjük, hogy az Ambrózia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.handcraft.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

 

Switch to English
Pénznem